Кластер је географска концентрација умрежених независних фирми и институција, које препознају заједнички интерес да се међусобно подржавају подстичући креативну енергију за систематско унапређивање процеса у ланцу производње, пласмана и иновација ради постизања синергетског ефекта у стицању и развијању конкурентске предности.


У оквиру кластера истовремено постоји и сарадња и конкурентски однос, а у њега се укључују сви који раде заједно да би остварили конкурентску предност: произвођачи, трговци, универзитети, истраживачи, удружења и организације, финансијски сектор, владине институције и експерти.


  Кластери могу бити грански и регионални.

 

Чланови кластера:

·   Сагледавају међусобне потенцијале, знају једни о другима све што је потребно за успешну сарадњу, граде међусобно поверење, међусобно се помажу и посећују;

·   Утврђују области рада у којима могу успешно да сарађују како би увећали своју продуктивност и постали конкурентни на тржишту. Сарадња се може одвијати у области набавке сировина, или организовању обуке и тренинга запослених;

·   Заједнички наступају на локалним и међународним сајмовима ради упознавања и прилагођавања захтевима појединих тржишта;

·   Дефинишу заједничке циљеве;

·   Развијају заједничку стратегију и праве планови за ефикасан наступ на домаћем и иностраном тржишту;

·   Покрећу заједничке иницијативе;

·   Сарађују са државним институцијама, итд.

 

Зашто су кластери важни ?
Будућност привреде региона у глобалној економији зависи од јединствене регионалне специјализације, чије срце чине кластери. Стога се кластер-оријентисана концепција привредног развоја све више примењује као инструмент просторног развоја, развоја предузетништва или свеобухватног привредног развоја региона.
 Кластери су препознати као примарни покретачи економског развоја у многим ОЕЦД земљама, као и у растућем броју земаља у развоју, због чега све више преузимају улогу главних покретача креирања и организовања  регионалних иновационих система.
 Препознајући регионалне конкурентске предности и стварајући извозно оријентисане индустрије, кластери све више постају основни покретачи изградње локалних, регионалних и националних иновационих система.
 Комбинација сарадње и конкуренције међу фирмама удруженим у кластере, генерише конкурентски дух који стимулише раст и стратешке савезе усмерене ка новим тржиштима и/или тржишним сегментима.

Како настају кластери ?
 Општеприхваћен став је да кластери повећавају иновативност и продуктивност, и морају да имају:

 1.       Географски концентрисану критичну масу сродних фирми и институција;

2.       Јасно одређен сектор активности;

3.       Подршку локалних индустријских шампиона, који верују у сарадњу на променама и спремни су да мотивишу остале чланове;

4.       Снажне везе са добављачима и купцима;

5.       Приступ истраживачким и образовним институцијама;

6.       Подржавајуће тржиште рада и инфраструктуре.

Процес развоја кластера ?
Развој кластера је дугорочан друштвено-економски процес и може да траје годинама, чији је резултат просторна концентрација фирми и институција, заснована на широкој пословној сарадњи и ривалитету, са синергетским ефектом.

1.       Иницијализација – анализа и организација;

2.       Инкубација – удруживање у кластер;

3.       Имплементација – сарађујућа подршка;

4.       Побољшање кроз реинжењеринг – изградња тржишних иновација и тржишног лидерства.

 

 11030 Београд - Србија, Кнеза Вишеслава 70а

 Тел. +381 (0)11 254-21-58, 233-33-90     Факс. +381 (0)11 24-44-096

 Електронска пошта: klaster@bipom.org.rs

Интернет адреса : http://www.bipom.org.rs

 

 
 

 


 

 
Вести,  информације
Сајам у Болоњи од 11.Новембра.